Weersverwachting
Enschede
Meer weer in Enschede

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Uitnodiging inspraakavond

Graag gaan wij met u als buurtgenoot in gesprek over de toekomstmogelijkheden van Wijkcentrum ‘t Volbert. Door middel van een inspraakavond willen wij graag weten wat de behoefte is in de wijk en daarnaast willen wij buurtgenoten betrekken bij de toekomst van de boerderij. Welke ideeën heeft u voor deze prachtige locatie.

 • Waar moet het wijkcentrum aan voldoen?
 • Welke activiteiten kunnen wij als wijkcentrum aanbieden?
 • Hoe kunnen we meer kansen bieden aan leuke activiteiten en betrokkenheid?
 • Hoe moet de groene omgeving worden ingericht

Wanneer

1 december 2016 , 19.30 uur in Wijkcentrum ‘t Volbert

In verband met de voorbereiding graag aanmelden door een email te sturen naar

freekpmp@kpnmail.nl voor 30 november.

 

 

 

 

Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen Park Stokhorst

 

Een terugblik op het jaar 2013 – 2014.                             Enschede, 29 december 2014

 

Een korte terugblik.

 

Begin jaren zeventig was het uitbreidingsplan “Park Stokhorst” volop in uitvoering. In de loop van een aantal jaren werden de 1300 woningen, die dit plan omvatte, gerealiseerd. Een bijzonder aspect van dit plan “Stokhorst” was dat er enkele bijzondere wijkvoorzieningen tot stand werden gebracht, waarin de nieuwe bewoners ook financieel participeerden. Alle 1300  kopers van nieuwe woningen of kavels waren verplicht bij aankoop f 1.000 extra te betalen en dat geld kwam uiteindelijk terecht in een daartoe speciaal opgerichte “Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen Park Stokhorst”. Deze stichting zou op termijn geheel worden bestuurd door bewoners uit de wijk zelf. Daartoe werd mede opgericht de Bewonersvereniging Park Stokhorst. Naast het hebben van mogelijke andere activiteiten is deze vereniging thans de enige instantie die formeel de bestuursleden van de Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen kan benoemen en ontslaan. Reeds gedurende een groot aantal jaren is het zo dat op pragmatische gronden de besturen van de Bewonersvereniging en Stichting uit dezelfde personen bestaan. Dit is geen vereiste.

 

De Stichting beheert de bezittingen en activiteiten van de Stichting en heeft dit altijd op een zorgvuldige wijze gedaan. En de bewonersvereniging heeft over het algemeen een rustig bestaan. Ondanks de verenigingsstructuur heeft zij vaak moeite gehad de bewoners uit de wijk bij haar activiteiten te betrekken. In de loop der jaren is er steeds bereidheid geweest om naar buiten toe verantwoording af te leggen over de activiteiten en financiën van de beide organisaties.

Er was in de loop der jaren enkele malen meer turbulentie binnen de bewonersvereniging en daarmee ook binnen de Stichting en dat was op die momenten dat er grote veranderingen werden aangebracht in de activiteiten van de Stichting. Dit was voor het laatst in het boekjaar 2002 – 2003, toen aan de orde was de overdracht van de ondergrond van de tennisbanen van TVVS aan TVVS. Die grond was eigendom van de Stichting. Thans is er weer sprake van zeer rustig vaarwater.

 

Recapitulatie activiteiten.

 

In de statuten is het doel van de Stichting als volgt omschreven:

 

1.De stichting heeft ten doel het ten algemene nutte en zonder winstoogmerk:

–           het in eigendom verkrijgen en exploiteren alsmede het ondersteunen van objecten

–           het doen van schenkingen of het verstrekken van leningen of op andere wijze (al dan niet financieel) ondersteunen van verenigingen, stichtingen of projecten

welke bijdragen aan de verbetering van het woon- en leefmilieu in Enschede en speciaal in het stadsdeel aangeduid met Park Stokhorst, alles in de ruimste zin des woords.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. aanleg en exploitatie van een of meer tennisbanen;
 2. aanleg en exploitatie van een centrale antenne inrichting;
 3. aanleg en exploitatie van speelaccommodaties;
 4. aanleg en exploitatie van volkstuintjes;
 5. verbouwing en exploitatie van de boerderij ’t Volbert tot wijkcentrum ten behoeve van het verenigingsleven, de ontmoeting en de dienstverlening,

dan wel het ter beschikking stellen van gelden (door middel van leningen, schenkingen of anderszins) aan verenigingen of stichtingen of projecten die bovengenoemde in het stadsdeel aangeduid met Park Stokhorst mogelijk maken.

3.Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten,         hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

 

In het kader van de meer algemene doelstelling werd destijds vanuit de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een instructiebad in de wijk. Daarnaast is in de loop van de jaren vanuit de Bewonersvereniging/Stichting ook wel geparticipeerd in activiteiten van wijkraad, in werkgroepen verkeersadvisering en dergelijke.

Geleidelijk zijn de activiteiten minder geworden of werden overgedragen aan anderen en werden de ambities bescheidener. De boerderij ’t Volbert is niet meer echt een ontmoeting- en gezelligheidscentrum van de wijk. Het zwembad werd gesloten; de centrale antenne inrichting ging over in een regionaal kabelnetwerk; de speelaccommodaties worden door de gemeente verzorgd in overleg met de wijkraad en de tennisbanen werden overgedragen aan de gebruikende vereniging.

 

Huidige situatie.

 

In feite is de situatie nu zo dat de Stichting eigenaar is van de boerderij  ‘t Volbert met bijgebouwen en daarin tegen betaling onderdak biedt voor activiteiten, die al dan niet in verenigingsverband, plaats vinden. De Stichting maakte tot het najaar van 2014 gebruik van de diensten van een beheerderechtpaar dat in de boerderij woonde en part time in loondienst was. In het najaar van 2014 werden door hen de werkzaamheden neergelegd en men verliet de dienstwoning.

 

De Stichting is vrij van schuld en bezit circa € 80.000 aan financiële middelen. De exploitatie van de boerderij is al lange tijd niet kostendekkend en de exploitatieverliezen worden niet goedgemaakt uit de opbrengst van de nog aanwezige financiële middelen, mede door de lage rentestand. Het onderhoud van het complex blijft kostbaar. Dit kan nog enkele jaren worden volgehouden als er zich geen ingrijpende wijzigingen voordoen, maar het kan niet zo doorgaan. Voor nieuwe activiteiten is nog capaciteit beschikbaar. Zo werd voor de derde keer in december een tweedaagse kunstexpositie georganiseerd “Kunst in Stokhorst”. Deze trok wederom veel belangstelling uit de wijk en liet zien dat de boerderij wel degelijk mogelijkheden heeft voor wijkactiviteiten.

 

Toekomst.

 

Zoals gemeld heeft het beheerderechtpaar in najaar 2014 zijn werkzaamheden beëindigd. Het woongedeelte van de boerderij is vrijgekomen en zal na een opknapbeurt worden verhuurd.

Het is een gegeven dat de wijze van exploitatie, zoals die tot en met 2014 werd gedaan verliesgevend is. Voorts is duidelijk dat het in stand houden van een oud complex als het onze van tijd tot tijd onwelkome onderhoudsverrassingen met zich zal brengen. Dit maakte een verdere bezinning op de toekomst noodzakelijk. Het bestuur heeft gezocht naar een andere opzet van de exploitatie. Bij dit alles staat voorop dat het bestuur er naar zal streven dat de gebruikende verenigingen hun activiteiten zullen kunnen voortzetten. Derhalve worden de gebruikende verenigingen zoveel mogelijk bij de verdere ontwikkelingen betrokken. In de jaarvergadering zal één en ander ook weer aan de orde komen.

Vanaf 2015 zal de boerderij worden geëxploiteerd als een vrijwilligersorganisatie. De boerderijwoning wordt particulier verhuurd; daartoe zullen een aantal verbeteringen worden aangebracht. De bar zal alleen betaald bemand worden als de omvang van de activiteiten die plaats vinden dat vraagt. Voor het overige spelen de hurende verenigingen een bescheiden rol in de barexploitatie. Teneinde de verhuurmogelijkheden te verbeteren zal de boerderij in principe het gehele jaar open kunnen zijn. Daarbij zal bezien worden of het terrein rond de boerderij er meer bij kan worden betrokken. Naar nieuwe huurders zal worden gezocht, want een sluitende exploitatie is doel en noodzaak voor de komende jaren.

 

Het bestuur,

B. Heeringa                            voorzitter

 1. Th. Moolhuijzen vice-voorzitter
 2. D.J. Timmerman secretaris/penningmeester
 3. A van den Bos adviserend lid
 4. Pompert adviserend lid

 

Notulen jaarvergadering bewonersvereniging Park Stokhorst dd. 15 januari 2015.

Aanwezig: José van der Voort, Secil Arda, John Schiffel, Nol Boom, B.Meyran, Chris Bos, Benno van Helden, Trudy Lansink, Emmy Claessens, Mieke Post, Han Nijhof, N.van Diepen, Ron Kits, F. Poorthuis, Johannes de Boer en Gerard Haaker. Bestuur: Co Timmerman, Ad van de Bos, Freek Pompert, Bob Heeringa en Ad Moolhuijzen.

 1. Voorzitter Bob Heeringa verwelkomt de bezoekers en is verheugd over de belangstelling voor deze vergadering. Hij vervolgt met een uitleg over de verbinding tussen de bewonersvereniging en de stichting wijkvoorzieningen. Via deze jaarvergadering is er controle en invloed uit te oefenen op het geheel van vereniging en stichting.
 2. De notulen van de jaarvergadering van 24 oktober 2013 wordt aan de orde gesteld en zonder opmerkingen goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag bewonersvereniging, zonder activiteiten, wordt gepasseerd. De opzet is, om terug te gaan na kalenderjaar i.p.v. verantwoording van gebroken boekjaar.
 4. De bestuurssamenstelling wordt gecontinueerd met de herbenoeming van Freek Pompert.
 5. Bij de toelichting op het jaarverslag, ligt het accent op de constatering dat de opzet, beheer boerderij, moest veranderen om tot een verantwoorde exploitatie in de toekomst te komen. De beëindiging contract beheerderechtpaar gaf daar de mogelijkheid voor. De basis is nu een vrijwilligersorganisatie, het verhuren van de woning en het inhuren van diensten. Tevens is er thans een actief beleid voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen.
 6. De nieuwe huurder Esther Zwiers wordt voor gesteld en licht haar plannen, voor meer activiteiten in de boerderij, toe. Dit wordt mogelijk gemaakt met hulp van Mieke Post, die hierin ook een grote rol gaat spelen. Mieke Post wordt voor gesteld. Als nieuwe activiteit is de krokodillen/circus tijdgeest al gestart op de woensdagmiddag. {Dankzij medewerking schaakclub].
 7. De voorzitter licht het financiële verslag 2013-2014 toe. Het tekort blijft stabiel maar zal moeten worden omgebogen. Het bestuur heeft de stelling dat er geen schulden worden aangegaan. Gezien de chaotische situatie half 2014 is er geen begroting 2`helft 2014 gemaakt. Hierover worden vragen gesteld en kritiek geuit. Er wordt toegezegd, dat er begroting 2015 zal worden op gesteld. De financiële reserve is, door diverse onvoorziene zaken, in dat 2` half jaar          met € 30.000 afgenomen. Hierover volgt nog rapportage. De verwachting van het bestuur is, dat er op redelijk korte termijn sprake moet zijn van een sluitende exploitatie, zeker in combinatie met toenemende huurinkomsten. Aangezien het verslag de stichting betreft is er geen goedkeuring vergadering nodig.
 8. Rondvraag: Secil Arda vraagt naar het energiegebruik. Tevens de suggestie om dit te scheiden tussen woning en boerderij. Emmy Claessens roert de problemen rond verwarming aan, hier wordt hard aan gewerkt. Johannes de Boer doet de suggestie, de begroting 2015 op te stellen en te publiceren. Emmy Claessens vraagt naar de taakverdeling bestuur. Financiën en huurcontracten beheert Co Timmerman. Gebouwbeheer en storingen worden door Ad van de Bos en Ad Moolhuijzen behandeld. Schoonmaak is uitbesteed, naast waardering zijn er ook enkele opmerkingen.
 9. De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.

 

 

October 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031