Weersverwachting
Enschede
Meer weer in Enschede

 

 

 

 

 

 

Daily Archives: 06/01/2014

Verslag ledenvergadering 2013/2014

Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen Park Stokhorst

 

Een terugblik op het jaar 2013 – 2014.                             Enschede, 29 december 2014

 

Een korte terugblik.

 

Begin jaren zeventig was het uitbreidingsplan “Park Stokhorst” volop in uitvoering. In de loop van een aantal jaren werden de 1300 woningen, die dit plan omvatte, gerealiseerd. Een bijzonder aspect van dit plan “Stokhorst” was dat er enkele bijzondere wijkvoorzieningen tot stand werden gebracht, waarin de nieuwe bewoners ook financieel participeerden. Alle 1300  kopers van nieuwe woningen of kavels waren verplicht bij aankoop f 1.000 extra te betalen en dat geld kwam uiteindelijk terecht in een daartoe speciaal opgerichte “Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen Park Stokhorst”. Deze stichting zou op termijn geheel worden bestuurd door bewoners uit de wijk zelf. Daartoe werd mede opgericht de Bewonersvereniging Park Stokhorst. Naast het hebben van mogelijke andere activiteiten is deze vereniging thans de enige instantie die formeel de bestuursleden van de Stichting Bijzondere Wijkvoorzieningen kan benoemen en ontslaan. Reeds gedurende een groot aantal jaren is het zo dat op pragmatische gronden de besturen van de Bewonersvereniging en Stichting uit dezelfde personen bestaan. Dit is geen vereiste.

 

De Stichting beheert de bezittingen en activiteiten van de Stichting en heeft dit altijd op een zorgvuldige wijze gedaan. En de bewonersvereniging heeft over het algemeen een rustig bestaan. Ondanks de verenigingsstructuur heeft zij vaak moeite gehad de bewoners uit de wijk bij haar activiteiten te betrekken. In de loop der jaren is er steeds bereidheid geweest om naar buiten toe verantwoording af te leggen over de activiteiten en financiën van de beide organisaties.

Er was in de loop der jaren enkele malen meer turbulentie binnen de bewonersvereniging en daarmee ook binnen de Stichting en dat was op die momenten dat er grote veranderingen werden aangebracht in de activiteiten van de Stichting. Dit was voor het laatst in het boekjaar 2002 – 2003, toen aan de orde was de overdracht van de ondergrond van de tennisbanen van TVVS aan TVVS. Die grond was eigendom van de Stichting. Thans is er weer sprake van zeer rustig vaarwater.

 

Recapitulatie activiteiten.

 

In de statuten is het doel van de Stichting als volgt omschreven:

 

1.De stichting heeft ten doel het ten algemene nutte en zonder winstoogmerk:

–           het in eigendom verkrijgen en exploiteren alsmede het ondersteunen van objecten

–           het doen van schenkingen of het verstrekken van leningen of op andere wijze (al dan niet financieel) ondersteunen van verenigingen, stichtingen of projecten

welke bijdragen aan de verbetering van het woon- en leefmilieu in Enschede en speciaal in het stadsdeel aangeduid met Park Stokhorst, alles in de ruimste zin des woords.

2.De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. aanleg en exploitatie van een of meer tennisbanen;
  2. aanleg en exploitatie van een centrale antenne inrichting;
  3. aanleg en exploitatie van speelaccommodaties;
  4. aanleg en exploitatie van volkstuintjes;
  5. verbouwing en exploitatie van de boerderij ’t Volbert tot wijkcentrum ten behoeve van het verenigingsleven, de ontmoeting en de dienstverlening,

dan wel het ter beschikking stellen van gelden (door middel van leningen, schenkingen of anderszins) aan verenigingen of stichtingen of projecten die bovengenoemde in het stadsdeel aangeduid met Park Stokhorst mogelijk maken.

3.Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten,         hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

 

In het kader van de meer algemene doelstelling werd destijds vanuit de Stichting een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een instructiebad in de wijk. Daarnaast is in de loop van de jaren vanuit de Bewonersvereniging/Stichting ook wel geparticipeerd in activiteiten van wijkraad, in werkgroepen verkeersadvisering en dergelijke.

Geleidelijk zijn de activiteiten minder geworden of werden overgedragen aan anderen en werden de ambities bescheidener. De boerderij ’t Volbert is niet meer echt een ontmoeting- en gezelligheidscentrum van de wijk. Het zwembad werd gesloten; de centrale antenne inrichting ging over in een regionaal kabelnetwerk; de speelaccommodaties worden door de gemeente verzorgd in overleg met de wijkraad en de tennisbanen werden overgedragen aan de gebruikende vereniging.

 

Huidige situatie.

 

In feite is de situatie nu zo dat de Stichting eigenaar is van de boerderij  ‘t Volbert met bijgebouwen en daarin tegen betaling onderdak biedt voor activiteiten, die al dan niet in verenigingsverband, plaats vinden. De Stichting maakte tot het najaar van 2014 gebruik van de diensten van een beheerderechtpaar dat in de boerderij woonde en part time in loondienst was. In het najaar van 2014 werden door hen de werkzaamheden neergelegd en men verliet de dienstwoning.

 

De Stichting is vrij van schuld en bezit circa € 80.000 aan financiële middelen. De exploitatie van de boerderij is al lange tijd niet kostendekkend en de exploitatieverliezen worden niet goedgemaakt uit de opbrengst van de nog aanwezige financiële middelen, mede door de lage rentestand. Het onderhoud van het complex blijft kostbaar. Dit kan nog enkele jaren worden volgehouden als er zich geen ingrijpende wijzigingen voordoen, maar het kan niet zo doorgaan. Voor nieuwe activiteiten is nog capaciteit beschikbaar. Zo werd voor de derde keer in december een tweedaagse kunstexpositie georganiseerd “Kunst in Stokhorst”. Deze trok wederom veel belangstelling uit de wijk en liet zien dat de boerderij wel degelijk mogelijkheden heeft voor wijkactiviteiten.

 

Toekomst.

 

Zoals gemeld heeft het beheerderechtpaar in najaar 2014 zijn werkzaamheden beëindigd. Het woongedeelte van de boerderij is vrijgekomen en zal na een opknapbeurt worden verhuurd.

Het is een gegeven dat de wijze van exploitatie, zoals die tot en met 2014 werd gedaan verliesgevend is. Voorts is duidelijk dat het in stand houden van een oud complex als het onze van tijd tot tijd onwelkome onderhoudsverrassingen met zich zal brengen. Dit maakte een verdere bezinning op de toekomst noodzakelijk. Het bestuur heeft gezocht naar een andere opzet van de exploitatie. Bij dit alles staat voorop dat het bestuur er naar zal streven dat de gebruikende verenigingen hun activiteiten zullen kunnen voortzetten. Derhalve worden de gebruikende verenigingen zoveel mogelijk bij de verdere ontwikkelingen betrokken. In de jaarvergadering zal één en ander ook weer aan de orde komen.

Vanaf 2015 zal de boerderij worden geëxploiteerd als een vrijwilligersorganisatie. De boerderijwoning wordt particulier verhuurd; daartoe zullen een aantal verbeteringen worden aangebracht. De bar zal alleen betaald bemand worden als de omvang van de activiteiten die plaats vinden dat vraagt. Voor het overige spelen de hurende verenigingen een bescheiden rol in de barexploitatie. Teneinde de verhuurmogelijkheden te verbeteren zal de boerderij in principe het gehele jaar open kunnen zijn. Daarbij zal bezien worden of het terrein rond de boerderij er meer bij kan worden betrokken. Naar nieuwe huurders zal worden gezocht, want een sluitende exploitatie is doel en noodzaak voor de komende jaren.

 

Het bestuur,

B. Heeringa                     voorzitter

  1. Th. Moolhuijzen      vice-voorzitter
  2. J. Timmerman         secretaris/penningmeester
  3. A.van den Bos          adviserend lid
  4. F. Pompert                adviserend lid
January 2014
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031